Mesto Žilina začalo od 1. januára 2013 realizovať projekt s názvom „Účinné vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich rodinných príslušníkov“. Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne a osobnostného rozvoja detí a mládeže ako aj dospelých osôb z MRK uplatňovaním účinných foriem vzdelávania a ich doplnkových aktivít. Celkový rozpočet pre personálne, materiálové a ostatné zabezpečenie realizácie aktivít projektu predstavuje sumu 64 461,13 eur.

Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do štyroch skupín:

  • Vzdelávanie mamičiek v oblasti predškolskej starostlivosti o dieťa
  • Doučovanie a mentoring detí z MRK navštevujúcich ZŠ
  • Vzdelávanie lídrov v komunite MRK
  • Vzdelávanie pedagógov a sociálnych pracovníkov

Jednotlivé aktivity projektu budú prebiehať v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu v Žiline, s pedagógmi ZŠ Hollého ulica 66, Žilina, s pracovníkmi externej vzdelávacej agentúry, so samotnými lídrami zo skupiny marginalizovanej rómskej komunity a s ostatnými externými spolupracovníkmi.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Koniec realizácie aktivít projektu je naplánovaný na december 2014. „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ sa realizuje v rámci schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu Mesta Žilina s názvom „ Sociálna inklúzia MRK v meste Žilina“.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

………………………………………………………..