Kritéria mesta Žilina o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b zákona č.  448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023.

V zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto Žilina na základe predloženej písomnej žiadosti poskytovateľovi sociálnej služby v :

 • nocľahárni,
 • zariadení pre seniorov,
 • zariadení opatrovateľskej služby,
 • dennom stacionári,

vydáva bezplatné písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023 (ďalej len KPSS 2019-2023).Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku Mesto Žilina, písomné vyjadrenie o súlade s KPSS 2019-2023 vydá Mestský úrad v Žiline z vlastného podnetu.

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s KPSS 2019-2023 sa bude posudzovať  na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti,  proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.

„Kritéria pre posudzovanie súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s KPSS 2019-2023“ (PDF)

Postup pri podaní žiadosti:

 • Poskytovateľ sociálnej služby požiada mesto Žilina o písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS 2019-2023.
 • Súčasťou žiadosti bude vyplnené tlačivo „Kritéria pre posudzovanie súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s KPSS 2019-2023“, ktoré poskytovateľ zašle na adresu:
  Mestský úrad v Žiline
  Odbor sociálny a bytový
  Námestie obetí komunizmu č. 1
  011 31  Žilina
 • Mesto Žilina vydá poskytovateľovi sociálnej služby na základe riadne vyplnenej žiadosti bezplatné písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti.