Cieľová skupina:
Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  len na určitý čas počas dňa.

Kapacita zariadenia: 10 miest

Miesto poskytovania sociálnej služby:
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

Vedúca zariadenia sociálnych služieb – denný stacionár: 
Mgr. Adela Štaffenová
E-mail: stacionar.vlcince@gmail.com
Tel. č.: +421 915 701 524

Forma sociálnej služby:
ambulantná t.j. počas pracovného dňa od 7:00 hod – 16:00 hod.

V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1.  pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,
2.  sociálne poradenstvo,
3.  sociálna rehabilitácia,
4.  stravovanie,
b) zabezpečuje
1.  rozvoj pracovných zručností,
2.  záujmová činnosť.

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu: (okrem stravovania)
0,66 €/hod./prijímateľ.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu obslužnú službu – stravovanie:
desiata       –     0,30 €/deň/prijímateľ
olovrant     –     0,30 €/deň/prijímateľ
obed           –     výška úhrady za obed je stanovená v pásmách v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby podľa  Článku 30 VZN  č. 15/2018 to znamená od 1,11 € – 1,79 €.

Tlačivo:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba a denný stacionár

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári

Súhlas-spracovanie osobných údajov denný stacionár

Legislatíva: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Aktivity v dennom stacionári:
Spoločenská akcia SPIEVANIE- 22.11.2019
Prechádzky prírodou – 11.10.2019
Zakúpenie klavíra – 4.11.2019
Kreatívne tvorenie v októbri -30.10.2019
Tréning pamäti
Tvorenie s maliarkou p. Chomistekovou
Terapia svetlom 02.09.2019-30.09.2019
Sadenie vresov 20.09.2019
Jesenné tvorenie 10.09.2019
Oslava menín klientky 21.8.2019
Návšteva prezidentky 16.8.2019
Kreslenie maľovaniek 6.8.2019
Pedikúra v zariadení 2.8.2019
Práca s papierom – Quilling – 25.7.2019
Melónová párty – 23.7.2019
Kreatívne tvorenie – 3.7.2019
Oslava 90 narodenín
Oslava 82 narodenín
Letné osvieženie
Spomienková terapia
Deň matiek v Dennom stacionári
Garden terapia
Činnosť DS