• v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vypracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
  • vypracováva v pripomienkovom konaní návrhy legislatívnych zmien v sociálnej a bytovej oblasti,
  • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie,
  • vypracováva pre vecne príslušný organizačný útvar odborné stanoviská a podklady v zmysle platných právnych predpisov a stanoviská súvisiace s interpeláciou poslancov mestského zastupiteľstva v sociálnej a bytovej oblasti,
  • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave projektov z oblasti sociálnych služieb a z bytovej oblasti,
  • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a odborných častí formulárov žiadostí o NFP/grant,
  • vykonáva monitoring (manažér monitoringu) pri implementácii národných projektov v danej oblasti,
  • zodpovedá za prípravu priebežných monitorovacích správ obsahujúcich informácie o realizovaných aktivitách, postupe realizácie aktivít na základe vecných a finančných údajov a dosiahnutých výsledkových ukazovateľoch, postupoch a dôvodoch vzniku plnení časového a finančného harmonogramu projektu,
  • zodpovedá za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy obsahujúcej informácie o hodnotách výsledkových ukazovateľov projektu, výstupoch jednotlivých aktivít projektu, konečnom rozpočte projektu zostaveného na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
  • priebežne informuje projektového manažéra o plnení cieľov a výsledkov jednotlivých aktivít v mesačnom intervale prostredníctvom krátkych správ,
  • riadi a usmerňuje zariadenia bez právnej subjektivity uvedené v prílohe č. 2 tohto organizačného poriadku.
  • V Klientskom centre poskytuje občanom základné poradenstvo v sociálnej a bytovej oblasti.

  Oddelenie sociálne

  Referát sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci
  V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona SPO a SK“) plní úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány /obce:

  • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
  • organizuje výchovné/sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie,
  • organizuje programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
  • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení, podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, pri úprave a obnove rodinných pomerov finančnou podporou,
  • poskytuje dieťaťu alebo osobe, ktorá sa stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia,
  • poskytuje informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „NRS“) a o subjektoch vykonávajúcich NRS,
  • poskytuje štatistické údaje z oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately (ďalej len „ SPO a SK“) štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní,
  • poskytuje finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dieťa,
  • poskytuje pomoc dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe v naliehavých prípadoch, na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti,
  • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom SPO a SK pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov, zariadeniu pri zabezpečení osamostatnenia sa mladého dospelého,
  • utvára podmienky na prácu s komunitou,
  • pripravuje podklady k zriadeniu zariadenia na účel výkonu opatrení SPO a SK,
  • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem sa stať pestúnom alebo osvojiteľom,
  • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO a SK,
  • plní ďalšie úlohy podľa zákona SPO a SK,
  • pri výkone SPO a SK spolupracuje s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
  • v správnom konaní rozhoduje podľa zákona č. 417/2013 Z. z. a vnútorného predpisu mesta o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov v hmotnej/sociálnej núdzi s trvalým pobytom na území mesta,
  • plní úlohy mesta vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z. z.,
  • zabezpečuje výkon inštitútu osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z.,
  • poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc fyzickej osobe v jeho náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.,
  • priebežne aktualizuje internetovú stránku www.socialne.zilina.sk.

  Referát sociálnych služieb a ekonomiky

  • za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 448/2008 Z.z.“) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na území mesta,
  • riadi a koordinuje činnosť zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytujúceho sociálne služby na území mesta a zariadení detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto organizačného poriadku,
  • v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. vypracováva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
  • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na území mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – z rozpočtu MPSVaR SR – pre Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
  • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave potrebných podkladov k zriadeniu, založeniu zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní,
  • v informačnom systéme samosprávy vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v danej oblasti,
  • poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby na území mesta v spolupráci s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
  • zodpovedá za prepočet a vyhodnocovanie ekonomicky oprávnených nákladov za jednotlivé služby poskytované v sociálnych zariadeniach a zariadeniach detských jaslí zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • sleduje hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí sociálnych služieb,
  • zabezpečuje zúčtovanie platieb za poskytnuté sociálne služby, vymáhanie pohľadávok,
  • vykonáva inventarizáciu majetku zvereného do správy,
  • kontroluje peňažné denníky v sociálnych zariadeniach a zariadeniach detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi zabezpečuje materiálno –technické vybavenie pre sociálne zariadenia a zariadenia detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • v zmysle platných právnych predpisov pripravuje za odbor návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok,
  • priebežne sleduje plnenie čerpania rozpočtu, v prípade mimoriadnej/havarijnej udalosti pripravuje návrh na zmenu rozpočtu,
  • vystavuje objednávky a platobné poukazy za odbor a za zariadenia, ktorých prevádzku riadi odbor (s výnimkou Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina),
  • na základe vnútorného predpisu mesta o obehu účtovných dokladov priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný útvar,
  • kontroluje mesačné vyúčtovanie preddavkov poskytnutých jednotlivým zariadeniam, ktorých prevádzku riadi odbor (s výnimkou Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina),
  • kontroluje plnenie úhrad za poskytovanie sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby a za poskytovanie starostlivosti v detských jasliach,
  • poverený zamestnanec plní funkciu koordinátora Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu primátora mesta, spolupracuje so Základnými organizáciami Jednoty dôchodcov na území mesta a podobne,
  • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi.

  Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
  • žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom (zákon č. 448/2008 Z. z.), priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu vo svojom územnom obvode,
  • spolupracuje s obvodnými lekármi, FNsP v Žiline, neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby mimo mesta,
  • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby,
  • rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
  • vybavuje žiadosti fyzických osôb o bezodkladné umiestnenie v zariadení pre seniorov,
  • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby, podpornej sociálnej služby – donáške obedov na území mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a iných platných právnych predpisov,
  • priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
  • vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb vo svojom územnom obvode, vedie evidenciu donášky obedov,
  • vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
  • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  • štvrťročne kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom v zmysle uzavretého zmluvného vzťahu s neštátnym poskytovateľom sociálnej služby,
  • pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov, týkajúcich sa poskytovania opatrovateľskej služby,
  • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z. z. na úseku poskytovania opatrovateľskej služby,
  • prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov poskytuje sociálnu – opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta, vrátane sociálnej podpornej služby – donášky obedov pre fyzické osoby v zmysle interných predpisov mesta a zákona č. 448/2008 Z. z.


  Oddelenie bytové

  • spracováva prijaté žiadosti o pridelenie nájomných bytov a kontroluje spĺňanie podmienok pre zaradenie do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
  • písomne informuje žiadateľov o zaradení/nezaradení do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
  • vedie evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov a pravidelne aktualizuje túto evidenciu, zverejňuje tzv. poradovník na web stránke mesta,
  • predkladá Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov žiadateľom z poradovníka, návrhy na výmenu nájomných bytov,
  • spolupracuje so správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o.,
  • zasiela výzvy nájomníkom, ktorým končí platná nájomná zmluva,
  • spracováva žiadosti k predĺženiu doby nájmu,
  • kontroluje spĺňanie podmienok v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
  • kontroluje neoprávnené prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta v spolupráci s Mestskou políciou Žilina,
  • prešetruje podnety a sťažnosti od občanov a nájomníkov mestských nájomných bytov súvisiacich s dodržiavaním domového poriadku,
  • vypracováva a spracováva doklady potrebné k prihláseniu/odhláseniu z trvalého a prechodného pobytu nájomníkov do/z mestských nájomných bytov,
  • vedie evidenciu žiadostí o výmeny mestských nájomných bytov,
  • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi v rámci spracovávania platobných poukazov súvisiacich s činnosťou oddelenia,
  • pravidelne predkladá po odsúhlasení vedúcou odboru vecne príslušnému organizačnému útvaru návrhy a úpravy rozpočtu program 12 – Bývanie,
  • zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy náhradné bývanie pre občanov žijúcich v mestských nájomných bytoch v asanačných pásmach,
  • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vo veci plánovanej výstavby, rekonštrukcie budov určených na bývanie v rôznych lokalitách,
  • vypracováva žiadosti o dotácie pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
  • vedie evidenciu žiadostí o odpredaj bytov vo vlastníctve mesta,
  • vydáva rozhodnutia k prideleniu a opakovanému predĺženiu doby nájmu.