ÚSMEV – ZARIADENIE PRE SENIOROV
Osiková 26
010 07 Žilina

Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročný pobyt

Kontakt: PhDr. Alena Lišková, riaditeľka
Tel. č.: +421 918 438 554
e-mail: alena.liskova@zilina.sk
www: www.usmev.zilina.sk

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby