Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

vyhlasuje výberové konanie na

 • tri pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. mája 2013 o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Žilina.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. V žiadosti musí byť jednoznačne definovaná pracovná pozícia  – „NP TSP“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. mája 2013. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov – na stiahnutie

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené certifikovaným sociálno-psychologickým výcvikom, alebo iným akreditovaným vzdelávacím kurzom (napr. v oblasti sociálneho poradenstva) v rozsahu minimálne 70 hodín, s podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom vysokoškolského štúdia v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdelávacom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť.

 1. V prípade ostatných uchádzačov:
  1. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa.

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • účasťou na akreditovaných kurzoch,
 • účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
 • účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
 • lektorská činnosť a publikačná činnosť,
 • účasť na supervíznych programoch.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava absolventská prax, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca, aj keď bola vykonávaná v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita Bratislavskej ulice a kancelária TSP v priestoroch nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“, Bratislavská ulica 8612, 010 01 Žilina. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júla 2013.

Popis práce TSP:

 • Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti , pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
 • Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.  Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
 • Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.
 • V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.
 • Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
 • Samostatne vedie spisovú dokumentáciu  klientov, pracovný výkaz, terénny denník.
 • Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

V Žiline, dňa 13.05.2013

                                                                                                                                       Ing. Igor Choma
                                                                                                                                            primátor